ר”ח תמוז תשע”ד

פרק י

אכילה וברכת המזון

א. פרוסת המוציא לידי האבל. ב. בשר ויין. ג. שהחיינו. ד. שיר המעלות ה. זימון. ו. ברכת המזון.

א.     יש שנהגו לתת פרוסת המוציא בידיו של האבל (אבל לא בשבת)[1].

ב.     בשר ויין: מותר באכילת בשר ושתיית יין לשרות מעיו[2].

ג.      שהחיינו: מותר לאבל לברך שהחיינו על פרי חדש[3].

ד.      שיר המעלות: אומרים שיר המעלות בבית האבל (כי לא אומרים תחנון[4]).

ה.     זימון: מברך ברכת הזימון והוא נחת רוח לנשמה[5].

ו.       ברכת המזון: אין מנהגינו להוסיף שום דבר בנוסח ברכת המזון (למרות המובא בשו”ע אדה”ז[6]).[1] שו”ע אדה”ז סקס”ז סכ”א.

[2]) שו”ע שעח ס”ח.

[3] נ”ע פי”ח סל”ד.

[4] סידור.

[5]) נ”ע פי”ח סל”ו.

[6]) ססקפ”ט. וראה פסקי הסידור להרא”ח נאה, נדפסו בסוף השולחן ערוך של אדה”ז ח”א.

 

This answer will be available for single purchase during your Free Trial Membership.
Was the information helpful? Did you find your answer? Please use the form below for your comments/question
Please log in or register to be able to send Questions and / or Comments.