בס”ד

 -במענה לשאלת רבים מתי אוכלים מצה היום בפסח שני

[באגרות קודש ח"ב ע' שנב כותב הרבי: ...מנהג בית חיינו לאכול מצה בסעודת יום י"ד באייר...[ובספר דרכי חיים ושלום מביא שהי' אוכל בסעודת יום י"ד... ובליל טו הי' ג"כ מדקדק לאכול מצה.

ובכמה התוועדויות הביא הרבי המנהג הפשוט לאכול בלילה

.(ולכן נתפשט המנהג לאכול ביום וגם בלילה (אור לט”ו

בברכה שנזכה עוד היום להיות בבית המקדש השלישי

לוי יצחק גרליק

In response to the many queries, when is the Matzo eaten on Pesach Sheni.

In Igrois Koidesh the Rebbe writes that the Minhag Beis Chayenu (in the household of the Frierdiker Rebbe) the Minhog is to eat by day.

In several Farbrengens, the Rebbe mentioned many times the Minhag to eat at night (following pesach Sheni – the night to 15 Iyar).

Therefore, we eat Matzo during the day meal, and (also later) at night.

This answer will be available for single purchase during your Free Trial Membership.
Was the information helpful? Did you find your answer? Please use the form below for your comments/question
Please log in or register to be able to send Questions and / or Comments.